نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در آوریل 2003،هنگامی که آمریکا در حال بمباران کردن عراق بود،چهار شیر از باغ وحش بغداد فرار کردند!
آن حیوانات گرسنه سرانجام به دست سربازان آمریکایی کشته شدند...
صفحات کتاب :
133

کتاب های مشابه شیر های بغداد