امتیاز
5 / 5.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,500
نظر شما چیست؟
درسهایی در رهبری از سفر یک مدیر ارشد اجرایی برای به اوج رسیدن سازمان و کسب و کار.

کتاب های مشابه گوزن را روی میز بگذار