نظر شما چیست؟
مؤلف در مقدمه کتابش بیان می دارد که، یکی از دغدغه ها و پرسشهایم که بی ارتباط با مسائل و شرایط روز هم نبوده، تبیین رابطه اخلاق و سیاست و بررسی امکان پیوند و جدایی این دو و دلالت ها و پیامدهای آن بوده است.
صفحات کتاب :
85
شابک دیجیتال :
978-600-03-1950-2

کتاب های مشابه درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست