نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آنچه در این کتاب آمده بر مبنای آخرین تحلیل تاریخی کشور فرانسه است. و خواننده با مطالعه این کتاب بتدریج با ریشه های تاریخی و عوامل مؤثر در شکل گیری کشور فرانسه آشنا می شود.
مطلب مهم در این کتاب ورود اقوام سلتی به سرزمین فرانسه و سکونت ایشان در این سرزمین و ورود رومی ها و بعد تشکیل اقوام گلوا- رومی و تاخت و تازهای اقوام ژرمنی و تشکیل دولت فرانک و...بوده است.
در گل قدیم دو دودمان مشهور یعنی «مروونژنها و کارولنژنها» سلطنت کرده اند. که اولی بیش از آنکه شاه باشند سرکردگان قدرتمندی بودند که به قشرهای مختلف وابستگی داشتند. اما گروه دوم حکومت واقعی تشکیل دادند و دشمن را به عقب راندند.
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
192
کنگره :
BP 320 /ر 716 م5 1386
دیویی :
5 فا 9
کتابشناسی ملی :
م86-32706
شابک :
ISBN: 978 – 964 – 477 –368 – 6

کتاب های مشابه خلاصه تاریخ کشور فرانسه