امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
در ساحل سرسبز رودخانه همه چیز آرام بود و به غیر از وزوز زنبورها و شرشر آب صدای دیگری شنیده نمی شد.اما یکدفعه از میان علف ها صدای خش خشی به گوش رسید و کمی بعد تخم سفیدی به طرف ساحل غلت خورد و همانجا ایستاد...
صفحات کتاب :
24
دیویی :
دا590‭‮ال‍ف‌‬383
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-8612
شابک :
964-428-007-5
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه اردک کوچولو گم می شود