امتیاز
5 / 4.4
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
14,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
فیزیک کلاسیک با کارهای گالیله و نیوتون نضج گرفت و با نظریه الکترومغناطیسیِ ماکسول، در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، به کمال خود رسید. اما در اواخر قرن نوزدهم بعضی پدیده ها مورد بررسی قرار گرفتند که توجیه آنها در چهارچوب فیزیک کلاسیک میسر نبود. نظریه نسبیت خاص که در سال 1905 توسط اینشتین ارائه شد برخی از این مشکلات را برطرف کرد و نظریه کوانتومِ پلانک برخی دیگر را. نظریه اخیر از 1900 تا 1925 توسعه یافت و سرانجام به تعدادی دستورالعملهای محاسبه ای که ترکیبی از فیزیک کلاسیک و غیر آن را دربرداشت خلاصه شد. در آن زمان در همه جا احساس می شد که برای توجیه پدیده های جهان خُرد (دنیای میکروفیزیک) باید به مکانیک جدیدی دست یافت. این مکانیک جدید در ...
صفحات کتاب :
455
کنگره :
‫‬‭QC6‫‭/گ‌8ت‌3 1385
دیویی :
‫‬‭530/01
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-18388
شابک :
‫‬‮‭978-964-426-283-8
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر