امتیاز
5 / 4.4
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بازیکاری (Gamification) مفهوم جدیدی است که تعاریف متعددی از آن ارایه شده ، در تعریف مورد قبول ،بازی کاری استفاده از اندیشه بازی سازی (Game design thinking) و استفاده از مکانیزم ها ، تکنیک ها و المانهای بازی ، بویژه بازی های کامپیوتری ، در بستر های دیگر ( بجز بستر بازی) برای ایجاد شادی و افزایش اشتیاق کاربرن ،حل مسایل ، بهبود فرآیند ها و یادگیری در آن بستر ها می باشد.

کتاب های مشابه بازیکاری