کتاب پیوند یا شراکت استراتژیک صوتی

برگرفته از کتاب Strategic Partnership

امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
در مشارکتهای کاری باید از شتابزدگی و هیجان دوری کرد . این کتاب با زبان نمایشنامه راه حلهای مشارکت استراتژیک را ارائه می کند.

کتاب های مشابه پیوند یا شراکت استراتژیک