امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
هر قومی دارای ریشه های فرهنگی عمیقی است که از اجداد و نیاکان خود به ارث برده است.
این فرهنگ ملّی و ریشه دار، اغلب در کتاب ها به صورت مدوّن در نیامده است، بلکه تظاهر آن، در اعمال روزانه ی مردم آشکار است. بدین جهت ادبیّات مجموعه ای از همان فرهنگ ملّی است که به صورت ساده و ارثی در سال های متمادی به آیندگان انتقال می یابد.
حفظ این مواریث کهن، جزء الزامات زندگی است و بایستی دستاورد های خوب گذشتگان به هر طریقی که ممکن است حفظ گردد.
آموزش ادبیّات در حقیقت حفظ همین مواریث کهن ملّی است...
صفحات کتاب :
122
کنگره :
‫‬‭PN1009‭‬‭ /‮آ‬1‫‬‭‬‭ج2 1386
دیویی :
‫‬‭‬‭808/068
کتابشناسی ملی :
1318556
شابک :
978-964-477-344-0
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه ادبیات در دنیای کودکان