امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
ویژگی‌های بهترین بانو، حضرت صدیقة طاهره فاطمة زهرا (س) در برگزیده بودن و آسمانی بودن اوست، در معصوم بودن و عالمه بودن او به تمام کتاب هستی است، در قدیس بودن و همتای برترین فرد آفرینش بودن اوست. کتاب حاضر مشتمل است بر بازگویی برخی از ویژگی‌های آسمانی حضرت فاطمة زهرا (س) از زبان قرآن کریم و نیز روایاتی از خاندان نور که مفسر آن آیات است. نویسنده هر فصل را به یکی از ویژگی‌های برجستة این بانوی آسمانی اختصاص داده است و عصمت، علم و دانش، راهبری، اطاعت و محبت و سایر خصوصیات بارز ایشان را شرح داده است. برخی از عنوان‌های مطالب کتاب عبارت‌اند از: خلقت فاطمه (س) آسمانی است؛ فاطمه (س) دارای عصمت الهی است؛ فاطمه (س) برگزیدة الهی است؛ علم و دانش فاطمه (س) الهی است؛ فاطمه (س) اسوة و راهبری الهی است؛ فاطمه معیار و میزان حقیقت است.
صفحات کتاب :
54
کنگره :
‫‬‭BP27/2‭‬‫‬‭/م833ن3 1392‭‮‬
دیویی :
‫‬‭297/973‭‮‬
کتابشناسی ملی :
‫2031170‬‬
شابک :
978-964-397-642-2
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه نجوای فرشتگان