امتیاز
5 / 4.3
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,550
خرید صوتی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب همسایه دیوارها خاطرات اسیری است که دوره اسارتش در سلول زندان ها سپری شده است. او و هم سلولی هایش هرگز به اردوگاه های اسیران جنگی برده نشدند.به همین دلیل، گفته ها، دیده ها، و شنیده های این اسیران از تازگی و تنوع برخوردار است...
صفحات کتاب :
124
کنگره :
‫‮‭DSR1629 /م4233آ5 1390
دیویی :
‫‬‮‭‭955/0843092
کتابشناسی ملی :
2358142
شابک :
978-600-175-169-1
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2519-0

کتاب های مشابه همسایه دیوارها