امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
همه می دانند که ما جوجه تیغی ها خیلی نزدیک بین هستیم.به همین دلیل وقتی که برای گردش بیرون می رفتیم، مامان از من و خواهر و برادرهایم می خواست که پشت سر هم راه برویم تا همیدیگر را گم نکنیم؛ اما کافی بود یکی از برادرهایم یکدفعه برای تماشای چیزی بایستد که در این موقع بینی من به پشت نفر جلویی می خورد و اینطوری بود که همیشه با بینی باد کرده به خانه بر می گشتم...
صفحات کتاب :
16
دیویی :
‫‮دا‬‭590‫‬‭ب8545ج 1391
کتابشناسی ملی :
2609573
شابک :
978-964-4282-61-4
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه جوجه تیغی سربه هوا