امتیاز
5 / 5.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
برگرفته از کتاب The State from the Gotنوشته جک ولش
رفتار سازمانی و شیوه برنامه ریزی افرادی که از کسب و کارهای کوچک و درحال فروپاشی، سازمانها و شرکتهایی قدرتمند ساخته اند می تواند راهگشای بسیاری از افراد مختلف باشد

کتاب های مشابه سفر فردی جک ولش