نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یک و دو و سه و چهار
هستیم همگی بیدار
کاوشگرها آماده
مثل همیشه هوشیار
اینه آرزوی ما
رفتن به ماه و فضا
این کار میشه آزمایش
به دست کاوش گرها

کتاب های مشابه کاوشگرها