امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پیام «جنگ، جنگ، بچه ها به خیابان ها بیایی!» در کوتاه ترین زمان به سراسر جهان فرستاده می شد. بچه های سرخ و سفید و زرد و سیاه، رنگ به رنگ، از سراسر دنیا دور هم جمع شدند.
پسر زرد پوست گفت: ««. تلفن! پیام را با تلفن به همه ی کشورها بفرستیم»
پسر سیاه پوست گفت: «تلویزیون! پیام را با تلویزیون به سراسر جهان بفرستیم »
پسر سفید پوست گفت: «

کتاب های مشابه شاید یک روز