امتیاز
5 / 4.3
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از آسمون آبی
گل ستاره چیدیم
شب که شد از پنجره
ماه قشنگو دیدیم
ستاره ها کنارش
می خندیدن اون بالا
بیاین به همراه هم
سفر کنیم به اونجا
دیویی :
8‮فا‬1‫‭د766م 1386
کتابشناسی ملی :
1120019
شابک :
978-600-90033-3-4
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه ما فی و سفر به ماه