امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
این مجموعه ساختاریست از انصدام اشکال که پیوسته در بست و گسترش و تسلسل تصاویر فرایندی است از همین اتفاق.
در این مجموعه «شخصیت» مجموعه رفتاریست مستور همسو با نگاهی سیال و جاری که در سایه این هم واگرایی گاهاً تعلیق مخاطب به سوی اشکالی سمبلیک جریان می یابد.
در این کشاکش «چهره» روندی حجاری را به خود طی و در نقطه تقریر هر قسمت پدیدار می شود.
صفحات کتاب :
71
کنگره :
‫PIR8003‭ /ل35‭‫‭آ8 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1267687
شابک :
‫‭9789644772153
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه آواز قرقی