کتاب فایرابند و معقولیت معرفت علمی pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
اهمیت اندیشه ای فایرابنددر حوضه معقولیت در این است که او یکی از بزرگترین ناقدان معقولیت علمی در فلسفه علم می باشد. در عین حال او وکوهن مسئول ایجاد و توسعه جریان نسبی گرایی که موج سوم فلسفه علم در قرن بیستم توصصیه شده است ؛ هستند. به همین دلیل، مهم است تا بررسی شود که نظر فایرابند در مورد معقولیت چیست. این پژوهش برآن است تا نظریه معقولیت فایرابند را از خلال آثارش بازسازی و بررسی کرده، نقدهای مهمی که در مورد برخی جنبه های آن صورت گرفته است را شرح دهد.نظریه معقولیت علمی فایرابند با نسبی گرایی و قیاس ناپذیری او نیز سازگار است.این سازگاری طوری ایجاد شده است که با سنت عقل گرایی غربی در تقابل جدی است.
صفحات کتاب :
75

کتاب های مشابه فایرابند و معقولیت معرفت علمی