کتاب تولید و ارزیابی فرآورده های پپتیدی و پروتئینی pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,100

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پپیتدها و پروتئین ها از اجزاء ضروری و فراوان ترین درشت مولکول های داخل سلولی می باشند که اعمال متفاوتی از جمله نقل و انتقال مولکول ها، کانالیز واکنش متابولیک، پاسخ به محرک ها و بسیاری اعمال حیاتی دیگر را انجام می دهند. برای استفاده بهینه از این فراورده ها در پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی و غیره دانستن ساختار، روش تهیه، تخلیص، آنالیز و پایداری آنان امر ضروری می باشد. از طرفی برای کاربرد تزریقی آنان، استریل بودن فراورده نیز دارای اهمیت فراوانی است.در کتاب حاضر موارد ذکر شده در فصل های جداگانه به همراه شکل و مثال توضیح داده شده است.
این کتاب می تواند به عنوان منبع درسی مناسبی باری دانشجویان رشته های مرتبط مورد استفاده قرار گیرد...
صفحات کتاب :
164
کنگره :
‫‭‭QP551‫‭‭/ت9 1394
دیویی :
‫‭572/6
کتابشناسی ملی :
‫ 3904927
شابک :
‫‭978-600-369-020-2‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه تولید و ارزیابی فرآورده های پپتیدی و پروتئینی