امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
در این نمایشنامه چگونه حفظ برند و روشهای امکان بدست آوردن عنوان و برند دیگران مورد توجه قرار می گیرد.

کتاب های مشابه برند ربایی