امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
چگونگی کاهش هزینه های جبرانی و کاهش هزینه های جاری، معیارهای اساسی کاهش هزینه، برنامه ای هفت مرحله ای برای کاهش هزینه های جبرانی ارائه می دهد و تعدیل نیرو سومین استراتژی از استراتژی های سه گانه کاهش هزینه های جبرانی است.

کتاب های مشابه تعدیل نیرو