کتاب خلاصه کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟ pdf رایگان

(ارتباطات غیرکلامی) اسرار مدیران موفق

امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
همفکری ، همدلی و همکاری که لازمه تعالی سازمانی ریشه و توسعه پایدار سازمان است، محصول هماهنگی و همسویی ارتباطات کلامی و غیر کلامی است. امروزه شکست کارآمدترین استراتژی ها نه به دلیل ضعف آن، بلکه به دلیل ناتوانی در بیان و عدم تفهیم استراتژی به کارکنان است.
مطلب مهم دیگر در تفاوت بین ارتباطات کلامی و غیر کلامی در این است که برقراری ارتباطات کلامی در مورد همه ملل به راحتی اتفاق نمی افتد ، ولی تفاهمات غیر کلامی به صورت جهانی و به سهولت بین انسانها امکان پذیر است ...
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‫HD38/15‮‫‭/ل2‮ الف‬5 1389‬
دیویی :
‫658
کتابشناسی ملی :
1781515
شابک :
978-964-317-767-6
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه خلاصه کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟