نظر شما چیست؟
در سال 1945 و پس از پایان جنگ جهانی دوم کنفرانس بزرگی در لندن تشکیل گردید. در این کنفرانس نمایندگان چهل کشور شرکت نمودند. فرانسه و انگلستان به عنوان دو کشوری که بیشترین صدمات را از جنگ تحمل کرده بودند پیشنهاد نمودند که سازمان با هدف نهادینه ساختن فرهنگ صلح به معنای واقعی کلمه تاسیس شود. از نظر آنان سازمانی جدید باید در راه « همبستگی فکری و اخلاقی بشریت » خدمت کند و مانع از وقوع جنگ دیگری شود. در همان سال نمایندگان 37 کشور اساسنامه آن را امضاء نمودند و به این ترتیب یونسکو شکل گرفت. یونسکو با ازدیاد و تقویت مناسبات آموزشی ، علمی و فرهنگی دو هدف را تعقیب می کند.
کنگره :
JZ5220‭/ی9ی‌9 1382
دیویی :
353/7211
کتابشناسی ملی :
م‌82-32899
شابک :
964-361-217-1
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه خلاصه کتاب یونسکو