امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,625

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شخصیت چیزی است که رفتارهای خاص هر فرد و نهاد فردی او را تشکیل ﻣﻰدهد.
معمولاً رسم بر این است که شروع مبحث شخصیت، از تقسیم بندی چهارگانهﻯ سقراط از خلق و خوی انسان و نظریات دیگر دانشمندان هم عصر او آغاز شود اما من ترجیح ﻣﻰدهم که این موضوع را با مقالهﺍی از فرانسیس گالتون که در سال 1884 تحت عنوان «اندازﻩ گیری منش» به چاپ رسیده، آغاز کنم. شروع این کتاب با نظریات گالتون چندین علت دارد.
گالتون از پیشگامان نظریهﻯ تکامل انسان است. البته دیدگاه او و کارکرد آن با وجود این که نسبت به زمان خود نظری مدرن است، ﻧﻤﻲتواند جامهﻯ مناسبی به قامت تئوریﻫﺎی امروزه باشد، اما مبنای ادراک او در تئوری انتخاب طبیعی ﻣﻰتواند ما را به جادهﻯ درستی که به این شاهراه ختم ﻣﻰشود، هدایت کند.
دلیل دوم ما در توجه به نظریات این دانشمند، این است که او اولین کسی
است که با پژوهشﻫﺎی خود نشان داد چگونه منشﻫﺎ و رفتارها در بین خانوادﻫﺎ موروثی است.
کنگره :
‫‬‭‭BF698‬‫‬‭/ن23ش9 1393
دیویی :
‫‬‭‭155/2
کتابشناسی ملی :
2613698
شابک :
978-964-313-715-1‬‬‬‬
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
231

کتاب های مشابه شناخت تیپ های شخصیتی