امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,375
نظر شما چیست؟
پادشاهان ساسانی قرنها پیش از آن که به پادشاهی برسند در سرزمین پارس پادشاهان کوچک محلی بودند، و در زمان سلوکیان و اشکانیان در حوزه پارس حکومت می کردند.
پارس ها پیرو دین زرتشتی بودند و هر پادشاهی رئیس آتشکده و موبد موبدان بود، در نتیجه شاه رییس مذهبی و سیاسی به حساب می آمد که مدت قریب پنج قرن بر پارس پادشاهی می کردند...
کنگره :
DSR142‫‬‭‬‭/ز9ت2 1390
دیویی :
955/01
کتابشناسی ملی :
2299327‬
شابک :
978-964-313-698-7
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه تاریخ تمدن ایران باستان(جلد دوم)