امتیاز
5 / 4.9
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
معجزه ذهن: ای بنده من! مرا فرمان ببر تا تو را همانند خود گردانم. من زندۀ جاوید هستم و تو را نیز زنده جاوید خواهم ساخت. من توانگر مطلق هستم، تو رانیز چنان توانگر سازم که هرگز نیازمند نشوی. من به هرچه فرمان دهم انجام پذیرد و ایجاد شود، تو را نیز مانند خود گردانم که هرگاه چیزی بخواهی، بگویی باش و آن بشود. ای داوود! به قومت از جانب من بگو که هریک از بندگانم از من اطاعت کند، من نیز از او اطاعت کنم و او را در طاعت خود یاری دهم. اگر چیزی از من بخواهد، به او بدهم و اگر دعایی کند، اجابت نمایم. اگر به من توکل کند، او را حفظ نموده و همه امورش را کفایت کنم و اگر همه مخلوقات قصد او را کنند، در برابر آنها حائل شوم...
دیویی :
1/158
کتابشناسی ملی :
170436
شابک :
978-600-990899-5-6
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
13
کنگره :
1388 3 الف 8 م / BF 637

کتاب های مشابه خلاصه کتاب معجزه ذهن