امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
... پدربزرگ می گوید آنوقت ها آسمان آبی بوده !
آبی ؟!
باور نمیکنی؟ می گوید آنوقت ها نور روز آنقدر زیاد بوده که هیچ احتیاجی به چراغ شبانه روزی نبوده...
آنوقت چشمهایتان از شدت نور درد نمی گرفته ؟!...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫PIR8174‭‬ ‭/ر86‫‬‭و2 1393
دیویی :
‫‭8‭‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2434264
شابک :
‫‬‭978-964-3137-33-5
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه واقعه سال 2190