امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
در نمایشنامه پایداری به عوامل و چالشهای از بین برنده کسب و کار اشاره می شود و روشهای مبارزه با این موارد و چگونگی حفظ برند را ارائه می کند.

کتاب های مشابه پایداری