نظر شما چیست؟
در امتداد حضورت،
اسم خویش را زمزمه میکنم
نَفَسم را حبس میدارم!
یاری ام کن
ای تمام ابدیت حضور...
صفحات کتاب :
40
کنگره :
‫‬‮‭PIR8262 /و245‫‭‮الف‬8 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2058353
شابک :
‫‭978-600-90767-9-6
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه اوج