نظر شما چیست؟
وقتی عطار نیشابوری کتاب شریف اسرارنامه را به مولانای سیزده ساله اهدا می نود، گفت:
«... زود باشد که این جوان آتش در دل عشاق عالم زند.»
آن روز کسی تصور نمی کرد جذبه ی نگاه نافذ رند شوریده از راه رسیده ای به نام شمس تبریزی چنان آتشی در نیستان وجود مولانا زند که عالم و عالمیان را در شرو شور عاشقانه و عارفانه اندازد.
مثنوی های عارفانه مثنوی معنوی، غزلیات شورانگیز دیوان کبیر شمس و حکم پندآموز فیه مافیه، دریا به دریا، باده ناب عارفانه است که سرمستان عالم معنا را مستی مضاعف دهد.
جرعه ای از این مبنای روح افزا برگیرید، بی تردید خود به خمخانه آن خواهید زد...
صفحات کتاب :
244
کنگره :
‫‬‭PIR5292‫‬‭/ب7گ4 1393
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/31
کتابشناسی ملی :
1991998
شابک :
978-964-506- 904-7
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-2544-2

کتاب های مشابه مولانا