امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
رهبری همه جانبه
برگرفته از کتاب رهبر 360درجه نوشته جان اسکات
این کتاب رفتار سازمانی صحیح را براساس قواعد رهبری 360 درجه آموزش می دهد.

کتاب های مشابه رهبری همه جانبه