امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
مه جبوورم بؤ پثشه کیه که م کتثبث بنووسم!
هه صبه ت کتثبث نه به و مه به سته که بؤ ئه هلی کتثب بوونم زوذنا هه صگرم ئه وه ده هؤصثکه که ده نگی له دووره وه خؤشه!
سه ت مه خابن ئثمه بؤ نه درکاندن قسه مان پتر پثیه و قسه کانمان ئه گه ر قسه شی له سه رنه بث، ئه غصه ب وه ک تفی به رئاوه ژوو هه ر ده گه ذثته وه بؤ چذوچاوی خؤمان، ئه ویش له وصاتث که قسه هه زاره و یه کی به کاره.
ذه نگه ژیان نامه کان، هه ر ژان نامه بن و به رهه مه کان هه ر وه رهة م و وه رهه مه کان وته ی نه گوتراو، یا وتراو و نه بیسراو یا بیسراو و به صام دص پث نه دراو.
ده صثن عه سری تؤصه ساندنه وه ی چاوه له گوث. به صام چاوه کانیش ده صثی بؤ نه دیتنن، ده صثی شووشه ی چاوه کان نه بین بوون یا ته نیا ئه وانه ده بینن که ده یاﻧﻬه وث بیبینن. ئه وانه ی که...
شابک :
‫‬‭978-600-91154-9-5
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
124
کنگره :
‫‬‭PIR3256 /‫‭‮ب‬647‫‬‭ق44 1389
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬9/27
کتابشناسی ملی :
2004054

کتاب های مشابه هه زار ده م بث که نین