امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,150
نظر شما چیست؟
شاعرکتاب اشعار وحیانی در اتاق زیرشیروانی مجید زمانی اصل است . بیشتر اشعار این کتاب در قالب شعر نو است .مرگ ، تنهایی ، آسمان ، باران ، طبیعت ، یاد شهیدان و مفقودالاثر از مضامین این کتاب است .بیشتر مضامین این کتاب او مرگ است.
صفحات کتاب :
132
کنگره :
‫‬‮‭PIR8076‭‬‭‬‭ /م244‫‮‮‭‮5الف ‬1389
دیویی :
‫8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
2102382
شابک :
978-600-175-036-6
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1963-2

کتاب های مشابه اشعار وحیانی در اتاق زیر شیروانی