نظر شما چیست؟
پریکلز بچه تازه به دنیا آمده خارپشتی بود که چهار بچه دیگر مخفی شده بودند. آنها کاملا نمی توانستند ببینند و خارهایشان هم خیلی نرم و سفید بود.
خارپشت ها روز به روز رشد می کردند و قوی تر می شدند. چشم هایشان بازتر می شد و ستون فقراتشان محکم تر می گشت...
صفحات کتاب :
14
دیویی :
‫‭‮دا‬590‫‭‮الف‬923پ 1395
کتابشناسی ملی :
4182479
شابک :
978-600-7633-42-7
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه پریکلز