امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,600
نظر شما چیست؟
سال های طولانی است که، در ‎ایرانِ ما، نظریه های اجتماعی جهانی / غربی معرفی و شناخته می شوند و رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی محمل و محیط فکری تولید و بازتولید این نظریه ها و دیدگاه ها در ایران هستند. کم وبیش، حدود نیم قرن است که این پرسش اساسی برای ما شکل گرفته است که با جریان فکری نظریه ها و دیدگاه های غربی و بحث و گفت وگو و اشاعۀ آن ها در ایران چه باید کرد؟ حداقل سه دیدگاه در‎ این زمینه پدید آمده است؛ دیدگاهی که‎ این امر را ضروری و بخشی از فرایند گسترش علوم انسانی و علوم اجتماعی می داند و ماهیت‎ این نظریه ها را، بیش از آن که غربی بداند، علمی می پندارد؛‎ این دیدگاه «رویکردی مثبت و سودمندگرایانه» به نظریه ها دارد...
دیویی :
301/01
کتابشناسی ملی :
3757574
شابک :
978-964-426-790-1
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
‫224
کنگره :
HM479‭‬ ‭/ب9‫‬‭م8 1393

کتاب های مشابه سرمایه فرهنگی