امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
پس از انجام مراسم حج و هنگام بازداشت، نزدیک ظهر به منطقه «غدیر خم» رسیدند که کاروانیان در آنجا از هم جدا می شدند. پیامبر فرمان داد تا منادی ندا دهد: همه ی مردم متوقف شوند و منتظر بمانند تا آنان که پیش رفته اند بازگرداند و آنان که پشت سرهستند ملحق شوند...
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫BP104‭‬ ‭/غ4‫‬‮‭ق43 1391
دیویی :
‫‬‮‭297/159
کتابشناسی ملی :
2965837
شابک :
‭978-600-5421-32-3
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه قرآن و غدیر