نظر شما چیست؟
با مقالاتی از اومبرتو اکو، مایکل ردی،جورج لیکاف ...
هفت مقاله در معرفی دیدگاه‌های گوناگون در تعریف و تعبیر «استعاره» از دید ادبی، شعری، هنری و از نقطه زبان و تفکر انسان. از جمله دیدگاه‌ها و مباحث مربوطه تاریخچه‌ای از مطالعات استعاره در ایران و غیر ایران و. . . است.
کتاب حاضر که از هفت مقاله تشکیل شده است تلاشی است برای معرفی دیدگاههای گوناگون در تعریف و تعبیر «استعاره» که از دید ادبی، شعری، هنری و از نقطه نظر زبان و تفکر انسانی بیان می‌کند. از جمله دیدگاهها و مباحث مربوطه عبارتست از: تاریخچه‌ای از مطالعات استعاره در ایران و غیر ایران (مطالعات زبان‌شناختی، مطالعات فلسفی در غرب، مطالعات سنتی نزد اندیشمندان مسلمان، فرآیند شکل‌گیری استعاره، تفاوت استعاره زنده و مرده)، تاریخچه مطالعات استعاره در اروپا از زبان اومبرتو اکو (پیوند استعاری، تعاریف سنتی استعاره، ارسطو: مجازواره و درخت خورخوریوس، استعاره سر عبارت، طرح نسبی، ....) نظریات معاصر استعاره از مایکل ردی (سطح زبان ادبی به سطح کل زبان)، نظریه جورج لیکاف درباره رویکرد شناختی به زبان، نظریه رابرت تیلر با نیم‌نگاهی به گرایشهای سنتی و شناختی لیکاف به مجاز و بسط مقوله مجاز و استعاره می‌پردازد، نظریه جوئل و اینسهایمر درباره استعاره به مثابه استعاره فهم و در آخر نیز نظریه ریچارد مورن استعاره را از نگاه فلسفی مورد بررسی قرار می‌دهد.
صفحات کتاب :
416
کنگره :
pn228‭/‮ال‍ف‌‬5س‌2 1383
دیویی :
808
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-27154
سال نشر :
1383
شابک دیجیتال :
978-600-03-2548-0

کتاب های مشابه استعاره