امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اگر می خواستیم می توانستیم در هر ساعت و در هر روز یک تغییر ایجاد کنیم.با این تفاسیر چطور این کار را انجام دهیم؟ چطور می توانیم خود را مشتاق انجام این کار کنیم؟ چطور می توانیم یک زندگی مؤثر و متفاوت بسازیم؟ جواب در حرکت نهفته است.
یک مرد با ساختن ساختمان تبدیل به ساختمان ساز می شود و نوازنده چنگ بوسیله نواختن چنگ.در یک راه مشخص فقط با انجام دادن آن کار، ما تبدیل به انجام دهنده آن می شویم. با محدود کردن خود، به یک شخص محدود تبدیل می شویم و با انجام عمل شجاعانه، شجاع خواهیم شد.
این کتاب صد حرکت است که شما می توانید با اعتماد به نفس کامل در زندگی انجام دهید...
صفحات کتاب :
100
کنگره :
‫‬‮‭BF503‫‬‮‭/چ9ص4 1393
دیویی :
‫‬‮‭158/1
کتابشناسی ملی :
3325514
شابک :
‭978-600-6235-44-8
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه صد راه برای ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس