نظر شما چیست؟
...آب در دیگ می جوشید
وبوی گند پهن بود
و رطوبت کاه گل
زنان از ترس ابلیس دعا می خواندند و صدایشان در صدای وزوز مگسانی که به بوی خون آمده بودند گم شد.
آن سوی در
زنانی ایستاده بودند تا خبر چین واقعه باشند
برای شهری منتظر...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
PIR8022‭‬ /ق82‫‬‮‭د9 1388
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
1864113
شابک :
9789642431298
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه دنیای دو نفره