کتاب خرده فرمایش های جناب پتر پانتر pdf

چند داستان و متن طنز و گروتسک

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
توخولسکی یکی از نام آورترین نویسندگان آلمانی در نیمه ی نخست قرن بیستم است. آن چه در نوشته های او بیش از هر چیز توجه خواننده را جلب می کند، شوخ طبعی اوست.
اما آثاری را که از این ویژگی برخوردارند، چه می توان نامید؟ لطیفه؟ طنز؟ هزل؟ هجو؟ یا چیز دیگری؟ نوشته های توخولسکی بی گمان هیچ نشانه ای از هزل یا هجو ندارند. این نکته را هر خواننده ی ناآگاهی نیز بی درنگ درمی یابد...

خواننده ی عزیز، همه چیز که لزوماً درست نیست و همیشه هم که نمی شود درست باشد. به فرض که در مورد تو قضیه اندکی متفاوت باشد، یک هو سرت را از روی افسوس تکان نده - این فقط یک اتفاق است. اما اگر بگویی: «باید این قسمت از کتاب را بکنم، از لای کتاب در بیاورم و برای آقای «نویمان»، آن شتر پیر بفرستم،»- آن وقت است که نویسنده پاداش خودش را گرفته، گیرم حق التألیف ناچیزش را ناشرها از او دریغ کنند...
صفحات کتاب :
110
کنگره :
‫‭PT2618‭‬ /و3‫‭خ4 1388
دیویی :
‫‭833/912
کتابشناسی ملی :
1257318
شابک :
9786005218329
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه خرده فرمایش های جناب پتر پانتر