کتاب دستیابی به اهدافتان pdf

تغییر مسیر زندگی و کارتان

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,900

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شما دوست دارید زندگیتان چقدر متفاوت باشد؟ اهم از اینکه یک مسیر شغلی جدید را انتخاب کنید، همدم روحتان را کشف کنید، یا خدمات مالی تان را سروسامان دهید، اکثر مردم چیزهایی پیرامون زندگیشان است که خواهان تغییر آن هستند...
صفحات کتاب :
123

کتاب های مشابه دستیابی به اهدافتان