امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,550
نظر شما چیست؟
صبح می شود و باز کودکی بهانه گیر
خستگی، ملا، غم، نان و چایی و پنیر
چشم را نمی شود روی صبح واکنی
صبح چادری به سر رفته پشت نان و شیر
صبح، رخت های چرک صبح کوه ظرف ها...
صفحات کتاب :
47
کنگره :
‫PIR7943‭‬ ‭/ب5772‫‬‭‬‭ب2 1386
دیویی :
‫‬‭‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
‫‬‭م85-37675
شابک :
978-964-506-307-6
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-2552-7

کتاب های مشابه بادها خواهران من اند