امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,400
نظر شما چیست؟
چرا ناپلئون بناپارت مقرر ساخت تا انقلاب "پریمار" که قرار بود روز جمعه برپا شود، به روز شنبه موکول شود؟
معنای این سخنان "ژان ژیرودو" چیست:
عنکبوت صبحگاهان؛ اندوه
عنکبوت ظهر؛ کسب مال
عنکبوت شبانگاهان؛ امید
چرا مردم اتریش از اشاره کردن به "رنگین کمان" پرهیز می کنند؟
چرا برخی دختران اروپایی از عبور بین دو درخت خرما وحشت دارند؟
و چرا قبل از فروش گاو ، تکه ای از دم حیوان را می برند؟
چرا گربه سیاه را "شیطان نقره ای" لقب داده اند؟
چرا در استانه منزل، نقش صلیب ترسیم می کنند؟
چرا برخی از زنان، مغز روباه را در کیسه ای از جنس پوست حیوان با خود همراه دارند؟

چرا عدد 7 را سحرآمیز میدانند؟
این ها سؤالاتی است که تنها به مدد شناخت و درک باورهای عامیانه رایج در اروپا، میتوان بدانها پاسخ داد. اشراف بر این باورها میتواند به شناخت تاریخ تحولات اجتماعی سیاسی و فرهنگی اروپا کمک کند. درک و فهم رفتارهای این ملت ها و آورده های فرهنگی و هنری آنان نیز به مدد شناخت باورهای رایج در فرهنگ عامه اروپائیان، آسانتر خواهد بود.
این کتاب کوشیده است تا بخش اعظم باورهای عامیانه کهن در مغرب زمین بطور اعم (و فرانسه به طور اخص) را گردآوری کند.
...ازدواج
Marriage
نشانه هایی وجود دارد که دال بر ازدواج قریب الوقوع است:
• اگر تصادفا برگی از گیاه شبدر بیابد که از پهار قسمت تشکیل شده باشد(برگ گیاه شبدر غالبا دارای 6 بخش است)
• اگر بر برگ قاصدک چنان بدمد که به یکباره تمامی گلبرگ های سوزنی اطراف گل از آن جدا شود.
اردک
Duck
هرگز اردک بدون جفت خود در آب شنا نمی کند به همین دلیل ، بالشت ساخته شده از پر اردک باعث خوشبختی و دوام زندگی زناشوئی است.
صفحات کتاب :
146
کنگره :
‫‭BF1775
دیویی :
‫‭398/4103
کتابشناسی ملی :
4165445
شابک :
978-600-04-4493-8
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه باورهای عامیانه در اروپا