کتاب شروع برنامه نویسی با c++ pdf

از دریچه تولید بازی های کامپیوتری

امتیاز
5 / 2.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
اگر آماده اید که به دنیای برنامه نویسی بازی ها قدم بگذارید، شروع برنامه نویسی با ++C از دریچه تولید بازی های کامپیوتری، نقطه شروع سفر شما خواهد بود که پایه ای محکم از زبان برنامه نویسی بازی مخصوص حرفه ای ها را فراهم کرده است. بعد از آموزش هر یک از مفاهیم برنامه نویسی، یک بازی کوچک تولید خواهید کرد که مهارت های جدیدی را که کسب کرده اید، به کار گیری می کند.
خودتان را برای تسلط بر مفاهیم پایه برنامه نویسی بازی ها به وسیله ++C آماده کنید. موضوعاتی مثل:
مفاهیم بنیادی ++C
کتابخانه استاندارد مخصوص بازی ها
تولید اعداد تصادفی به منظور اضافه کردن خصوصیت غیرقابل پیش بینی بودن به بازی ها
برنامه نویسی شئ گرا
حلقه بازی
این کتاب با ارائه مقدمه ای کامل و مدرن به ++C؛ شامل هر چیزی است که برای آموزش اصول ++C و پایه برنامه نویسی بازی، مورد نیاز است.

کتاب های مشابه شروع برنامه نویسی با c++