امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
وکیل فاست به او گفت : برای این کار توی این ایالت باید بری دفتر اسناد رسمی . کار انتقال سند ماشین اونجا انجام میشه .فاست 40 سالی بود که دیگردر ایالت زادگاهش زندگی نمی کرد وفقط مرگ مادرش دوباره او را به آنجا کشانده بود . آمده بود میراث مختصری را که برای او مانده بودو آپارتمان غم انگیز پراز اثاثیه مادرش را تخلیه کند . در غرب زندگی می کرد و آب و هوا و سرسبزی و حتی روشنایی روز اینجا در پنسیلونیا به نظرش عجیب می آمد...

کتاب های مشابه آنطرف خیابان