کتاب حقوق کاربردی موجر و مستاجر pdf

بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1376

امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ﺧﺪای ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺸﺮ اﺛﺮی را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻌﯽ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ در ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ 1376 ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ1376 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻌﯽ در ﺑﺮ داﺷﺘﯽ دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﺗﻮام ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺳﻌﯽ در ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﻤﺎت وﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﻋﺎوی ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ را داراﺳﺖ ﺳﺎده ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ آن و ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ رو در ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﺎ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه دارای اﺛﺮﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

برخی از سوالاتی که پاسخ داده می شود:

اجاره چگونه عقدی است؟
آیا تمدید شفاهی قرارداد عادی اجاره قابل پذیرش است؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ؟
آﯾﺎ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ﻣﻠﮏ را از ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﻮﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮﺟﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻔﺎوت در دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ درج ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه در زﻣﺎن اﺟﺎره ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‫‬‭KMH880‭‬‫‬‭/ج8ح7 1395
دیویی :
‫‬‭346/550434‮‬
کتابشناسی ملی :
4267997
شابک :
‫‬‮‭978-600-7840-80-1
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه حقوق کاربردی موجر و مستاجر