خرید و دانلود کتاب حقوق کاربردی موجر و مستاجر

بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1376

کتاب الکترونیکی حقوق کاربردی موجر و مستاجر

حجم دانلود: 803.5 کیلو بایت
توضیحات درباره کتاب

ﺧﺪای ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺸﺮ اﺛﺮی را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻌﯽ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ در ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ 1376 ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ1376 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻌﯽ در ﺑﺮ داﺷﺘﯽ دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﺗﻮام ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺳﻌﯽ در ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﻤﺎت وﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﻋﺎوی ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ را داراﺳﺖ ﺳﺎده ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ آن و ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ رو در ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﺎ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه دارای اﺛﺮﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

برخی از سوالاتی که پاسخ داده می شود:

اجاره چگونه عقدی است؟
آیا تمدید شفاهی قرارداد عادی اجاره قابل پذیرش است؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ؟
آﯾﺎ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ﻣﻠﮏ را از ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﻮﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮﺟﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻔﺎوت در دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ درج ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه در زﻣﺎن اﺟﺎره ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

کتاب خداحافظ سالار - نویسنده: حمید حسام - ناشر: سوره مهر

دانلود کتاب صوتی خداحافظ سالار

نویسنده : حمید حسام

کتاب خداحافظ سالار روایتگر خاطرات همسر سردار شهید حسین همدانی است که از تاثیرگذار ترین شهدای مدافع حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و با نام جهادی ابو وهب است. خاطرات زندگی پرفراز و نشیب بانو پروانه چراغ نوروزی از ابتدای کودکی شروع شده و تا لحظه شهادت حبیب مدافعان حرم در سال 94 ختم می شود.

خرید کتاب
مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‫‬‭KMH880‭‬‫‬‭/ج8ح7 1395
دیویی :
‫‬‭346/550434‮‬
کتابشناسی ملی :
4267997
شابک :
‫‬‮‭978-600-7840-80-1
سال نشر :
1395
نظرات درباره کتاب حقوق کاربردی موجر و مستاجر
98917****1024

ازلطف شماسپاسگزارم خیلی خوبه اگه اقتصادی نشه

1395-10-19 21:19:19

پاسخ