امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
میرزا عبدالقادر بیدل در هند و افغانستان و تاجیکستان از دیرباز موردِ توجّه می‌بوده است. امروز تحت تأثیر شعر نو, با آثاری مثل شعر بیدل هم‌مشربی بیشتری حاصل می‌شود. بنابراین از چند سال گذشته در جهان فارسی به‌ویژه در ایران سعی بر این است که بیدل باز بیشتر شناخته شود. کتابهایی دربارة شعر بیدل و خصوصیّات آن نوشته می‌شوند. حتّی شعرای معاصر تحتِ تأثیر زبان و اندیشة بیدل قرارگرفته‌اند.
متأسّفانه تاکنون آثارِ بیدل, چنان‌که باید, تصحیح نشده است. آثار بیدل که از کابل, افغانستان و چاپخانة معروف نولکشور هند به‌زیور طبع آراسته شده بود, اساسِ کارهای ادبی و تحقیقی دربارة بیدل است.
دیویی :
8‮فا‬1/5
کتابشناسی ملی :
1827591
شابک :
978-964-506-833-0‬
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2582-4
صفحات کتاب :
897
کنگره :
PIR6645/آ19 1388

کتاب های مشابه بیدل به انتخاب بی دل