امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,450
نظر شما چیست؟
کتابی که در پیش روی شماست آینه شور و شعور مردمانی است که روزگاری از آفتاب وجود مردی دلگرم بودند که با روشنای آن راه را می جستند و هم با نور آن، حیات ظلمانی خود را بدل به حیات رحمانی نمودند. اما دریغ از غروب... که در کوچ خورشید چسان پروانگان، طواف نور را از یاد برند.
حوزه هنری استان گلستان با هدف ارائه و عرضه آثار هنری فاخر دینی برآن شد که این عرضه آثار هنری فاخر دینی برآن شد که این رویداد تلخ را از دریچه پیوند ناگسستنی امام و امت بنگرد و برای آیندگان به یادگار گذارد...
صفحات کتاب :
59
کنگره :
‫‬‭DSR1577‫‬‭/ر34س9 1388
دیویی :
‫‬‭955/08420222
کتابشناسی ملی :
1534949
شابک :
978-964-506-591-9
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2609-8

کتاب های مشابه سوگواران خورشید