کتاب مبانی عرفانی هنر ومعماری اسلامی pdf

دفتر اول و دوم

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 32,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر دفتر اول و دوم از مباحث مطروحه در حوزة هنر و معماری است که آن را حسن بلخاری قهی تهیه و تدوین نموده است. موضوعاتی نظیر مبانی و منشأ اعتقاد به وحدت وجود، وحدت وجود انفسی، وحدت وجود آفاقی، رویکردهای مختلف در بحث وحدت وجود، از مباحث این کتاب است...
صفحات کتاب :
503
کنگره :
‫‬‭N72/ع4‫‬‭ب8 1388‭
دیویی :
‫‬‭‭700‭/482978
کتابشناسی ملی :
1859056
شابک :
978-964-506-760-9
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2616-6

کتاب های مشابه مبانی عرفانی هنر ومعماری اسلامی