امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
از اهداف اصلی خریدو فروش کالا فراهم آمدن راهی سامانمند، متعارف و عادلانه برای روابط و مبادلات مالی افراد جامعه است. اما در عین حال، معامله عرصه ای برای رقابت های تجاری و تحصیل سود بیشتر با هزینه کمتر است. نظام حقوقی اسلام ضمن آنکه به اراده و تراضی معامله کنندگان احترام می گذارد، برای آنکه افزون طلبی های طرف های معامله با ارتکاب اعمال فریبکارانه از حد اعتدال و عرف تجاری خارج نگردد و برطرف یا طرف های دیگر معامله ستم و زیان ناروا وارد نشودو اقتصادجامعه...
صفحات کتاب :
208
کنگره :
3الف78ع/190BP
دیویی :
372/297
کتابشناسی ملی :
20620 – 82م
شابک :
2-08-7673-964-978
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی